วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบกลางภาคเรียน

1."การนำสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ,อุปกรณ์และวิธีการ" ข้อความดังกล่าวเรียกว่าอะไร
ก.project 5 Coffee shop
ข.สื่อประสม
ค.YID Downloader
ง.Google SketchUp
เฉลย ข.สื่อประสม

2.ความหมายของสื่อประสม คืออะไร เลือกข้อที่ถูกที่สุด
ก.เป็นข้อมูลประเภทภาพนิ่ง
ข.เป็นกราฟฟิกที่แสดงด้วยจุดภาพในแนวตั้งและแนวนอน
ค.การนำสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ง.นำข้อมูลต่างๆมารวบรวมสร้างเป็นแฟ้มข้อมูล
เฉลย ค.การนำสื่อหลายๆประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

3.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของสื่อประสม
ก.ข้อมูลประเภทภาพนิ่ง
ข.ประสมสื่อที่เป็น วัสดุ อุปกรณ์และกระบวนการ
ค.ประสมสื่อประเภทฉาย
ง.สื่อประสมประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
เฉลย ก.ข้อมูลประเภทภาพนิ่ง

4.การนำเสนอภาพนิ่งอย่างเหมาะสม นิยมใช้กันกี่รูปแบบ
ก. 1 รูปแบบ
ข. 2 รูปแบบ
ค. 4 รูปแบบ
ง. 5 รูปแบบ
เฉลย ข. 2 รูปแบบ

5."ข้อมูลเสียง ที่ใช้ในสื่อประสม จำเป็นต้องบันทึกและจัดรูปแบบเฉพาะ" ข้อความดังกล่าวคือข้อมูลประเภทใด
ก.การเชื่อมโยงหลายมิติ
ข.ข้อมูลประเภทภาพเครื่อนไหว
ค.ส่วนต่อสาน
ง.ข้อมูลประเภทเสียง
เฉลย ง.ข้อมูลประเภทเสียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น